صفر تا صد بازارهای سهام در بیست سال گذشته


فرارو- احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی; ارزش فعلی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1380 تنها 8 هزار میلیارد تومان بود که با رشد 290 درصدی به 31 هزار میلیارد تومان در سال 1382 و با تغییرات به 40 هزار میلیارد تومان در سال 1385 رسید.

ارزش بورس تهران در سال های 1386 و 1387 تقریباً 45 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1389 به 112 هزار میلیارد تومان رسید و پس از آن در اثر شوک پولی دور اول تحریم ها به 387 هزار میلیارد تومان رسید. در سال 1392 ارزش بازار بورس تهران در سال 1393 به 281 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در سال 1396 به 382 هزار میلیارد تومان (معادل ارزش بازار سال 1392) رسید.

در نتیجه سه عامل به ترتیب (1) شوک قیمت ارز در دور دوم جریمه ها (2) فعالیت های سفته بازی و (3) عرضه جدید سهام، ارزش بورس تهران 683 و 1873 هزار میلیارد تومان شد. به ترتیب در سال‌های 1397 و 1398 و پس از آن به 5160 هزار میلیارد تومان در سال 1399 صعود کرد. ارزش فعلی بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1400 به 5360 هزار میلیارد تومان رسید که در سال 1396، 14 برابر، 82 برابر شد. در سال 1388 و 670 بار در سال 1380.

صفر تا صد بازارهای سهام در بیست سال گذشته

ارزش دلاری بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال 1380، 10 میلیارد دلار بود که در سال 1383 به 44 میلیارد دلار رسید و به طور متوسط ​​بین سال های 1383 تا 1387 به 44 میلیارد دلار تغییر کرد. اگرچه ارزش دلاری بورس تهران به 105 میلیون دلار رسید. دلار در سال 1389 و 120 میلیارد دلار در سال 1392 بود، اما در سال 1396 به 95 میلیارد دلار رسید و در سال 1389 تا 1396 به طور متوسط ​​95 میلیارد دلار متغیر بود.

ارزش دلاری بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1398 و 1399 به ترتیب به 145 و 225 میلیارد دلار رسید و در سال 1400 به 206 میلیارد دلار رسید. ارزش دلاری فعلی بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1400 2.2 برابر سال است. 2017، 3.2 برابر سال 2009 و 20 برابر سال 2001.

نسبت ارزش فعلی بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی (شاخص وارن بافت) یکی از شاخص های مهم بازار سرمایه است که بیانگر ارزش بازار سرمایه در اقتصاد بخش واقعی است، به عبارت دیگر، ارزش گذاری بیش از حد یا کمتر از ارزش گذاری آن با ارتباط اقتصادی در کل

صفر تا صد بازارهای سهام در بیست سال گذشته

نسبت ارزش بورس اوراق بهادار تهران به تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1380 و 1381 تقریباً 11 درصد بود که در سال‌های 1382 و 1383 به 25 درصد رسید، اما پس از آن کاهش یافت و در سال 1388 به 16 درصد رسید.

متوسط ​​نسبت پنج ساله 1384 به 1388 15 درصد است. نسبت ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به تولید ناخالص داخلی در سال 1392 به 39 درصد رسید، اما در سال های 1395 و 1396 به 25 درصد تغییراتی داشت. میانگین نسبت در هشت سال 1389 به 1396، 26 درصد بود. دو دوره اصلاح ارزش فعلی بازار سهام به تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1380 تا 1396 تجربه شد.

نسبت ارزش بورس اوراق بهادار تهران به تولید ناخالص داخلی از 26 درصد در سال 1396 با شیب صعودی شدید به 77 درصد در سال 1398 و 147 درصد در سال 1399 رسید، اما در سال 1400 به 102 درصد کاهش یافت. در سه سال اخیر، این شکاف عمیق است. بین بخش اقتصاد واقعی و بازار سرمایه ایجاد می شود که به این معنی است که نرخ رشد ارزش بازار سرمایه در سال های آینده کند، متوقف و حتی کاهش خواهد یافت.

صفر تا صد بازارهای سهام در بیست سال گذشته

اگرچه رشد قیمت دارایی ها به ویژه سهام با حجم نقدینگی همراه است، اما در دو سال اخیر افزایش یافته است. نسبت ارزش بورس اوراق بهادار تهران به حجم نقدینگی در سال 1380 25 درصد بود که در سال های 1382 و 1383 به حدود 58 درصد رسید و پس از آن روند نزولی را آغاز کرد و در سال 1388 به 28 درصد رسید. میانگین این نسبت در چهار سال 1385 به 1388 28 درصد است.

نسبت ارزش بورس اوراق بهادار تهران به حجم نقدینگی در سال های 1389 تا 1391 تقریباً 37 درصد بوده که در سال 1392 به 60 درصد رسیده است که این نسبت در سال های 1393 تا 1396 کاهش و در سال 1396 به 25 درصد کاهش یافته است. ارزش بورس اوراق بهادار تهران نسبت به حجم نقدینگی در سال های 1398 و 1399 به شدت افزایش یافت و به ترتیب به 76 و 148 درصد رسید و سپس در پایان سال 1400 به 110 درصد کاهش یافت.

بدیهی است که افزایش ارزش بورس تهران طی سه سال گذشته ارتباط معنی داری با رشد نقدینگی نداشته و انتظار می رود افزایش نقدینگی تاثیر قابل توجهی بر رشد ارزش بورس تهران نداشته باشد. بورس اوراق بهادار در سال های آینده. .

صفر تا صد بازارهای سهام در بیست سال گذشته


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم