شبکه کتابخانههای کشور

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشمرکز آموزشی درمانی شهید مطهری (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) کتابخانه دکتر امیرحسین کلانتریمرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرمرکز آموزشی پژوهشی درمانی فیروزگر (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) کتابخانه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی فیروزگر (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده علوم نوین پزشکیمرکز آموزشی و درمانی کودکان تبریز (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز) کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی کودکان تبریز (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریمرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز) کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز)دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. دانشکده فیزیکدانشگاه شهید مدنی آذربایجان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی کتابخانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. دانشکده علوم پایهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید شمسی‌پور

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسیمرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز) کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز)دانشگاه شهید مدنی آذربایجان کتابخانه مرکزی و مرکز اسنادمرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز) کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. استان آذربایجان شرقی کتابخانه عمومی یادگار امام (ره) قره آغاجنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان همدان کتابخانه عمومی پیامبر اعظمنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان همدان کتابخانه عمومی امام سجاد (ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان همدان کتابخانه عمومی فدکنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان رضوی کتابخانه عمومی زاکنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان رضوی کتابخانه عمومی استاد ذبیح الله صاحبکارنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان یزد کتابخانه عمومی رشادنهاد کتابخانه های عمومی کشور.

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران صفادشت

مرکز نقدهدانشگاه محقق اردبیلی کتابخانه مرکزیدانشگاه پیام نور. مرکز ماکو کتابخانه دانشگاه پیام نور. مرکز پیرانشهر کتابخانه دانشگاه پیام نور. مرکز پیرانشهردانشگاه پیام نور. دانشکده دندانپزشکیمرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان) کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان) کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز آموزشی و درمانی 5 آذر (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان) کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی 5 آذر (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان)دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناددانشگاه پیام نور. دانشکده پیراپزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز کتابخانه مرکزیمرکز آموزشی درمانی سینا ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز) کتابخانه مرکز آموزشی درمانی سینا ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز)مرکز آموزشی درمانی چشم پزشکی نیکوکاری (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز) کتابخانه مرکز آموزشی درمانی چشم پزشکی نیکوکاری (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تبریز.

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بوشهر

مرکز اسلامشهردانشگاه تهران. پردیس ابوریحان کتابخانه مرکزیبیمارستان بهرامی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) کتابخانه بیمارستان بهرامی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)بیمارستان روزبه ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ) کتابخانه بیمارستان روزبه ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران )بیمارستان سینا (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) کتابخانه شهید دکتر احمد هجرتیبیمارستان فارابی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) کتابخانه بیمارستان فارابی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده توانبخشی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. استان اصفهان کتابخانه عمومی زوارهنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان اردبیل کتابخانه شیخ صفی الدین اردبیلینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان آذربایجان شرقی کتابخانه عمومی مرحوم حاج ابراهیم مسعودی گوگاننهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان فارس کتابخانه عمومی قایمیهنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان فارس کتابخانه عمومی رونیزنهاد کتابخانه های عمومی کشور. لازم است بدانید که این سهمیه برای تمام داوطلبان کنکور سراسری اعمال می شود و به هر کدام از داوطلبان یکی از سهمیه های منطقه 1، 2 یا 3 یا ایثارگری تعلق می گیرد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم