رتبه بندی اینترنت ایران در جهانمتوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران از 25.19 مگابیت بر ثانیه در ماه دسامبر به 22.42 مگابیت بر ثانیه در ماه مارس و ایران از رتبه 70 در 138 کشور به رتبه 80 رسیده است.

به گزارش ایسنا، وب‌سایت اسپیدتست شاخص‌های جهانی اینترنت را ارزیابی می‌کند و علاوه بر میانگین سرعت دانلود و آپلود در بین کشورها، رتبه‌بندی آن‌ها و سرعت یا میانگین کسب هر کشور در ماه گذشته و در عین حال در مقایسه با سایر کشورها را مقایسه می‌کند. کشورها، رتبه آن چیست؟ سرعت اینترنت ایران را می‌توان در آمار تست سرعت نیز مشاهده کرد و با تحلیل آماری می‌توان نگاهی به اتفاقاتی که در سال گذشته برای اینترنت کشور افتاده است را نشان داد.

بر اساس این آمار، در اسفند 1390 و همزمان با فروردین 1400، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 26.38 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل 11.59 مگابیت بر ثانیه بوده است که از مجموع 140 کشور به 83 کشور رسیده است. در حوزه اینترنت ثابت میانگین سرعت دانلود در ایران 19.13 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 11.29 مگابیت بر ثانیه است و ایران در بین 175 کشور در رتبه 132 قرار دارد.

در فروردین 1390 همزمان با اردیبهشت 1400، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه در ایران 30.17 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل 11.44 مگابیت بر ثانیه بوده است و ایران در 140 کشور جهان در زمینه اینترنت ثابت رتبه 79 را به خود اختصاص داده است. متوسط ​​سرعت دانلود در ایران 19.17 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 10.82 مگابیت بر ثانیه است که ایران را از 175 کشور به رتبه 136 می رساند.

در اردیبهشت 1390 مصادف با خرداد 1400، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 30.79 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل 11.50 مگابیت بر ثانیه بوده که در رتبه ایران نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نکرده و در جایگاه هفتاد و نهم قرار دارد. در حوزه اینترنت ثابت، متوسط ​​سرعت دانلود در ایران 20.73 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 11.58 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 41 میلی ثانیه است که رتبه ایران را در بین 175 کشور با چهار رتبه نسبت به اردیبهشت ماه به 132 رسانده است.

در ژوئن 2021 و همزمان با تیر 1400، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه در ایران 31.06 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل 11.66 مگابیت بر ثانیه بود که رتبه ایران را در 140 کشور جهان در زمینه اینترنت ثابت به رتبه 78 رساند. همچنین میانگین سرعت دانلود در ایران 22.02 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 12.53 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 41 میلی ثانیه است. .

در تیرماه 1390 و همزمان با مرداد 1390، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 31.65 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل 11.58 مگابیت بر ثانیه بود که ایران را به 79 از 140 کشور رساند. همچنین در زمینه اینترنت ثابت متوسط ​​سرعت دانلود در ایران 21.04 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 12.07 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 42 میلی ثانیه است. کشور رسیده است.

در مرداد 1390 و همزمان با شهریور 1400، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 32.30 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل 11.78 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 39 میلی ثانیه بوده است و ایران در بین 140 کشور در رتبه 80 قرار دارد. در حوزه اینترنت ثابت، متوسط ​​سرعت دانلود در ایران 21.35 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 12.62 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 42 میلی ثانیه است که ایران را بدون تغییر از مردادماه در بین 175 کشور در رتبه 134 قرار داده است.

در شهریور 1390 و همزمان با مهر 1400، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 35.48 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل 12.53 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 36 میلی ثانیه بوده است که رتبه ایران را 9 پله بالاتر از شهریور ماه قرار داده است. 71 از 140 کشور. همچنین در زمینه اینترنت ثابت متوسط ​​سرعت دانلود در ایران 21.36 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 12.56 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 41 میلی ثانیه است. 175 کشور

در مهر 1390 و همزمان با آبان 1400، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 35.09 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل 12.62 مگابیت بر ثانیه و تأخیر 38 میلی ثانیه بوده است و ایران در بین 140 کشور در رتبه 73 قرار دارد. در میدان. در اینترنت ثابت متوسط ​​سرعت دانلود در ایران 22.01 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 12.99 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 42 میلی ثانیه است.

میانگین سرعت اینترنت کشورها را به جای میانگین بررسی کنید

پس از نوامبر، در حالی که قبلاً از سرعت متوسط ​​​​در تست سرعت استفاده می شد، رتبه بندی ها بر اساس سرعت متوسط ​​تجزیه و تحلیل شدند تا طبق وب سایت، سرعت هایی را که کاربر احتمالاً تجربه می کند نشان دهد. به همین دلیل تمامی سرعت های موجود در وب سایت در کشورها از نظر آماری کاهش یافته و از نظر میانگین سرعت قابل مقایسه با ماه های گذشته نیست، هرچند که همچنان می توان به رتبه جهانی کشورها نسبت به ماه های قبل اشاره کرد.

به این ترتیب، در آبان ماه سال 1390 همزمان با آذرماه 1390، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه در ایران 25.19 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه 9.99 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 31 میلی ثانیه بود که ایران را به 70 کشور از 138 کشور رساند. همچنین در زمینه اینترنت ثابت متوسط ​​سرعت دانلود در ایران 9.85 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 1.39 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 29 میلی ثانیه است که ایران را به 142 کشور از 181 کشور می رساند.

در آذر 1390 مصادف با آذر 1400، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه در ایران 24.03 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه 9.34 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 30 میلی ثانیه بوده است. 73 کشور از 138 کشور در زمینه اینترنت ثابت متوسط ​​سرعت دانلود در ایران 9.92 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 1.39 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 29 میلی ثانیه است که ایران را از 178 کشور به 143 می رساند.

در دی ماه 1391 همزمان با بهمن ماه 1400، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 23.10 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه 8.90 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 31 میلی ثانیه بوده است که به رتبه ایران 4 پله بالاتر از آذرماه سقوط کرده است. . از 138 کشور به 77 کشور رسید. همچنین در زمینه اینترنت ثابت، متوسط ​​سرعت دانلود در ایران 10.39 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 1.55 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 29 میلی ثانیه است و ایران در رتبه 141 از 178 آن کشور قرار دارد.

در فوریه 2022 و همزمان با مارس 2014، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 22.42 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل 8.76 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 33 میلی ثانیه بوده است. ایران بار دیگر با افت سه پله ای به رتبه 80 در بین 138 کشور جهان رسید. در حوزه اینترنت ثابت، متوسط ​​سرعت دانلود در ایران 9.78 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 1.31 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 29 میلی ثانیه است که ایران را با چهار پله کاهش نسبت به ماه گذشته در رتبه 145 از 178 کشور جهان قرار داده است. رساندن.

در نهایت، صرف نظر از مقایسه سرعت اینترنت در ماه های اول سال 1400 در پایان سال، با توجه به تفاوت میانگین و میانه در وب سایت اسپیدتست، از آنجایی که سرعت متوسط ​​در کشورهای مورد بررسی، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 25.19 مگابیت بر ثانیه است. در ماه دسامبر، در ماه مارس به 22.42 مگابیت در ثانیه رسید و ایران از رتبه 70 به 138 به 80 سقوط کرد. همچنین متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران از 9.85 مگابیت بر ثانیه در آذرماه به 9.78 مگابیت بر ثانیه در ماه مارس رسید و ایران از رتبه 141 در 181 کشور به رتبه 145 سقوط کرد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم