اعلام نرخ «خط فقر مسکن» در سال 1401بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برآورد هزینه مسکن برای خانوار مستاجر شهری در خط فقر در سال 1401 نشان می‌دهد که میانگین ارزش مستاجران نزدیک خط فقر تقریباً 2 میلیون و 454 هزار تومان در ماه بوده است. سه میلیون تومان با بالاترین نرخ در تهران با 822 هزار تومان و کمترین نرخ در خراسان جنوبی 837 هزار تومان است.

به گزارش ایسنا، آزاده شهاب، کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه نتایج تحقیق در مورد فقر مسکن در ایران به این وزارتخانه گفت: بر اساس برنامه مسکن ” UNHCR و شمارش مفاهیم در ایران می تواند فقر مسکن را تعریف کند.

وی افزود: بر این اساس مسکن نامناسب و عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت دو شاخصی است که مسکن را تعریف می کند. مسکن ضعیف به معنای درصد افرادی است که از حداقل یکی از اقدامات مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، فضای زندگی مناسب، مسکن پایدار و امنیت تجاری) محروم هستند. همچنین عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت به این معناست که درصد افرادی که سهم مسکن آنها بیش از 30 درصد هزینه های آنهاست که به طور مشخص شامل جمعیت هدف برنامه های حمایتی مسکن می شود.

شهاب در ادامه به شاخص هایی برای سنجش فقر مسکن اشاره کرد و گفت: درصد جمعیت بدون آب شرب لوله کشی، درصد جمعیت بدون سرویس بهداشتی و توالت، شاخص زیربنای مسکن، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکن، شاخص مصالح ساختمانی و عمر ساختمان (درصد خانوارها. ساکن در مسکن غیردائم)، نسبت خانوارهای با عنوان مساحت، مالک یا هر دو، شاخص سهم هزینه مسکن خانوارهای شهری و شاخص دسترسی مسکن.

مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری و روستایی

کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه تصویری از فقر مسکن در ایران گفت: مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت است. مسکن و مهمترین چالش فقر مسکن در روستاها، مسکن ضعیف است.» دلیل اصلی، نوع “مواد” استفاده شده است. بر این اساس، میزان عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت در مناطق شهری 49 درصد (9.5 میلیون خانوار) ​​و نرخ مسکن ضعیف در مناطق روستایی 40 درصد (2.4 میلیون خانوار) ​​است.

41 درصد از خانوارهای کشور در سال 1999 به مسکن ارزان قیمت دسترسی نداشتند

وی همچنین به تحلیل شاخص های فقر مسکن در دهه 90 پرداخت و گفت: شاخص کمبود دسترسی مقرون به صرفه در این دوره روندی افزایشی داشته است به طوری که در سال 1390 حدود 33 درصد و در سال 1399 تقریباً 41 درصد از خانوارهای کشور بوده است. کشور از مسکن سهم دارد.» بیش از 30 درصد در هزینه زندگی است. همچنین نرخ مسکن ضعیف (زیان در حداقل یک بعد مسکن) در حال کاهش است.

هرمزگان به بالاترین سطح بی خانمانی رسید

شهاب افزود: میانگین کشوری بی خانمانی (خانوارهای دارای حداقل یک بی خانمان) در کشور در سال 1399، 19 درصد بوده که بیشترین میزان بی خانمانی مربوط به استان هرمزگان با 64.75 درصد و کمترین میزان بی خانمانی مربوط می شود. . در استان ایلام با 4 درصد 30 درصد است.

وی همچنین آمار خانوارهای فاقد مسکن ارزان قیمت در سال 1399 را فاش کرد و گفت: میانگین کشوری نرخ این شاخص 41 درصد است که تهران با 81 درصد بیشترین و خراسان جنوبی با 9 درصد کمترین نرخ را به خود اختصاص داده است.

کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین نرخ خانوارهای فاقد مسکن ارزان قیمت (مستاجر) در سال 1399 57 درصد بوده که بالاترین میزان آن در شهر تهران با 79.9 درصد بوده است. کمترین میزان در خراسان جنوب با 8.3 درصد.

وی گفت: شاخص های فقر مسکن در خانوارهای فقیر دو برابر شاخص های خانوارهای غیر فقیر است. همچنین شاخص‌های فقر مسکن در زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان تحت سلطه تفاوت معناداری دارد.

محروم ترین استان های کشور بر اساس شاخص های حوزه مسکن

وی همچنین محروم ترین استان های کشور را بر اساس شاخص های حوزه مسکن اعلام کرد و گفت: محروم ترین استان های حوزه مسکن سیستان و بلوچستان و کرمان هستند که در پنج شاخص از شش شاخص مورد بررسی وضعیت بدتر از میانگین کشوری دارند. در بخش مسکن

شهاب همچنین درباره سهم مسکن از هزینه های خانوار در دهه 90 توضیح داد و گفت: روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال 1397 با سرعت بیشتری نسبت به سال های گذشته افزایش یافته و وضعیت اقتصادی دلیل اصلی این اتفاق است. بر این اساس، سهم هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارها در ایران تقریباً 1.7 برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو است.

نرخ فقر در بین مستاجران شهری و روستایی

کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه آماری از مستاجران در سال 99 پرداخت و گفت: میانگین کشوری مستاجران 19 درصد است. تهران با 29.3 درصد بیشترین و آذربایجان شرقی با 7.4 درصد کمترین تعداد مستاجر را دارند. درصد مستاجران خانگی با بیش از 30 درصد هزینه مسکن در مناطق روستایی 6 درصد و در مناطق شهری 94 درصد است. همچنین نرخ فقر در خانوار مستاجر در بخش شهری 27 درصد و در بخش روستایی 17 درصد است.

وی ادامه داد: درصد مستاجران خانوارهای شهری دارای مسکن بیش از 30 درصد در سبد مخارج خانوارها در سال 1399 نشان می دهد که میانگین نرخ در مناطق شهری 59 درصد، بیشترین و کمترین آن در تهران 80.4 و در خراسان جنوبی است. 9 درصد بود.

شهاب خاطرنشان کرد: مقایسه شاخص‌های رفاهی مستاجر و غیر مستاجر با میانگین کشوری در سال 1399 نشان می‌دهد که مستاجران برای رفع نیاز مسکن، سایر هزینه‌ها و رضایت از زندگی را کاهش داده و آسیب‌پذیرتر از جامعه هستند. وی ادامه داد: در دهه 90 سهم هزینه مسکن در ارزش خانوار، گروه مستاجران همواره بالاتر از غیر مستاجر (1.13 برابر) بوده است، اگر شاخص های فقر مسکن را بررسی کنیم، می توان گفت که مشکل اصلی است. عدم دسترسی مستاجران به مسکن مقرون به صرفه است.

وی همچنین به روند تعیین جمعیت فقیر مستاجران در سال 1399 پرداخت و گفت: برآورد ارزش مسکن مستاجران شهری در خط فقر در سال 1401 نشان می دهد که میانگین ارزش مستاجران نزدیک خط فقر حدود دو میلیون و 454 نفر است. هزار تومان در ماه بیشترین نرخ در تهران 3 میلیون و 222 هزار تومان و کمترین نرخ در خراسان جنوبی 837 هزار تومان است.

کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگر از سخنان خود به تشریح سیاست های مختلف حمایتی از مستاجران از جمله اجاره مسکن اجتماعی، کمک هزینه اجاره بها، انواع دیگر کنترل اجاره بها در ابتدای کار پرداخت. مرحله. ضوابط حداقل کیفیت برای مسکن استیجاری و «سناریوی اول حمایت از سه دهک اول، گروه پیشنهادی حمایت، مستاجر در خانوار شهری بدون درآمد ثابت با حداقل سه فرزند زیر 25 سال در سه دهک اول است. وی در توضیح کسر مالیات گفت: خانوار مستاجر. این شهروند درآمد ثابتی ندارد و دارای فرزندان زیر 18 سال در سه دهک اول یعنی خانوار مستاجر است. درآمد و مستاجران شهری در سه دهک اول بازنشسته می شوند.

شهاب افزود: جمعیت برآوردی این طرح یک میلیون و 380 هزار خانوار و منابع مورد نیاز 22 میلیون و 260 هزار تومان است. در سناریوی دوم که شامل حمایت از پنج دهک اول می شود، جمعیت برآورد شده 1.88 میلیون خانوار و منابع مورد نیاز 27.67 هزار تومان و تامین منابع از محل افزایش پایه های مالیاتی در بخش مسکن مانند سالانه است. مالیات مسکن در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، سیدهادی موسوی نیک، مدیر دفتر مطالعات رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه این پژوهش یک کار تخصصی و قابل بحث است، گفت: از جمله نکات کلیدی که بیان می کند. وضعیت مسکن و فقر مسکن چگونه و تا چه حد حاد شد.

خانوارهای ایرانی مودبانه سایر هزینه های زندگی را برای پرداخت هزینه های مسکن کاهش می دهند

وی افزود: در این بحث مسکن ارزان قیمت که یک هنجار تلقی می شود، وضعیت در برخی استان ها نسبت به سایر کشورها حادتر است و بالغ بر 80 درصد مستاجران خانگی در تهران هزینه های مسکن خود را از سبد هزینه خانوار تقسیم می کنند. از 30 یک درصد است خانوارهای ایرانی مودبانه سایر هزینه های زندگی را برای پرداخت هزینه مسکن کاهش می دهند که نسبت به سایر هزینه ها اجتناب ناپذیر است.

موسوی با بیان اینکه دغدغه اصلی شناسایی گروه های هدفی است که زیر چتر قرار دارند، گفت: دغدغه اصلی این است که چه گروه هایی سزاوارتر هستند که زیر چتر قرار بگیرند. ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله نداشتن درآمد ثابت، تعداد فرزندان و سرپرستی زن در این امر دخیل است.

مدیر دفتر مطالعات رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: شناسایی گروه هدف در این قانون بر عهده وزارتخانه است و همچنین مقرر کرده است. یک پیشنهاد در این مورد. نکته دیگر این است که تمرکز پروژه نباید فقط روی املاک باشد، زیرا تعداد خانه های ساخته شده محدود است و گروه هایی هستند که توان خرید مسکن را ندارند و می توانند از مستاجران حمایت کنند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم